Price/Earnings

Forklaringen på Price/Earning

Begrepet Price/Earning (P/E) er et måleredskap, som du kan bruke til å vurdere aksjene dine med. P/E utregnes som den nåværende prisen for en aksje, P, dividert med enten et gjennomsnitt av tidligere inntjening over en periode eller en vurdering av fremtidig inntjening.

Det vanlige P/E-nøkkeltall

Det finnes flere versjoner av P/E-verdien, men under normale omstendigheter utregnes P/E-verdien på bakgrunn av aksjens inntjening over det seneste året. Som du sikkert allerede vet, så beveger aksjeprisene seg konstant, hvilket betyr, at P/E-verdien også endrer sig. Fordi aksjeselskapene ikke kommer med nye regnskaber hele tiden, blir P/E typisk utregnet i forhold til selskapets seneste årsregnskap. P/E kan imidlertid også beregnes over både lengre og kortere tidsintervaller, hvilket kan gi et mere nyansert bilde av, hvordan aksjen rent historisk sett har klart seg.

Det fremtidige P/E-nøkkeltall

Det kan være en fordel for verdisetningen av aksjer å estimere den fremtidige inntjeningen og anvende den i sammenheng med P/E. Dette kaldes P/E-forward, og det er som oftest de profesjonelle analytikerne, som jobber med dette begrepet. Ved P/E-forward vurderes en aksjes inntjeningsmuligheter framover, basert på en nærlæsning av et firmas budsjetter og årsrapporter, hvor man forsøker å skape et bilde av firmaets egne forventninger til inntjeningen. I tilfelle av en vekstaksje, som har dårlig historisk inntjening, vil aksjen kunne utvise årlige forbedringer i inntjeningen, som da senere vil gi positiv inntjening. I et slikt tilfelle vil P/E-forward være fordelaktig å bruke, idet et budsjett vil være en bedre rettesnor enn de historiske presentasjonene – eller mangel på samme.

En lav P/E

Som utgangspunkt er det bra med en lav P/E. Hvis overskuddet for virksomheden falder, og markedskursen på aksjen forblir uendret, vil P/E stige og gjøre aksjen mindre attraktiv. Tilsvarende blir aksjen mere attraktiv, hvis prisen på aksjen falder uten tydelige endringer i fremtidig inntjening, fordi det influerer på P/E-forward, som på denne måten falder.

Du kan lese mer på MONEYBANKER.no som er Norges største finansagent og tilbyder av lån på dagen uten kredittsjekk.

Vanskelig å sammenligne på tvers

Du bør ikke bruke P/E uten forbehold. For eksempel er P/E-nøkkeltallet usikkert å bruke, hvis du ønsker å sammenligne på tvers av sektorer. Noen områder har store vekstrater og høy inntjening, imens andre forretningssektorer har en mindre vekst og lavere inntjening. Utover det, er det verdt å tenke på, at firmaer ofte jobber på forskjellige tidslinjer, hvilket betyr, at noen har langsiktede strategier, alt imens andre kjører med kortsiktede strategier. Alt annet påvirker strategien P/E, og derfor bør du kun bruke P/E-nøkketallet, når du har at gjøre med sammenlignelige virksomheder innen for den samme sektoren.

Såfremt et firma ikke har noen inntjening, eller hvis det lider tap, vil P/E bli anført som ”N/A”, hvilket betyr ”Not Available”.

I tilfelle av gjeld

Du bør også være oppmerksom på, at P/E ikke tar høyde for, at gjeld i en virksomhet kan påvirke både aksjekurser og selskapets inntjening. Hvis du for eksempel har to virksomheter i samme sektor, hvis eneste store forskjell består i, at det ene firma har gjeld, og det andre ikke har, taler sannsynligheten for, at den virksomheten med gjelden har en mindre P/E-verdi. Såfremt den gjeldstyngede virksomheten opplever fremgang, vil virksomheten imidlertid høyst sannsynlig oppnå større fortjeneste på grunn av de risiko, den har løpt.